Bra att vet om praktiken

Att åka ut som praktikant är för de flesta en väldigt givande och lärorik upplevelse. Det är dock viktigt att du är förberedd på vad som väntar och är medveten om att det kan bli en stor omställning för dig personligen. Vi vill därför att du läser igenom och noga funderar över följande punkter innan du bestämmer dig för att söka:

Du reser ut med en grupp. Du och övriga praktikanter kommer vara placerade på organisationer där ni som praktikanter kommer leva tätt ihop. Detta ställer stora krav på personlig mognad och att du känner dig trygg med att på egen hand anpassa dig till att bo och arbeta i en helt ny miljö.

Även om du har varit utomlands tidigare, både kortare och längre perioder, är det ofta en helt annan sak att åka som praktikant. Vi arbetar i länder med utbredd fattigdom och våra samarbetsorganisationers verksamhet utförs under enkla förhållanden på landsbygd. Ditt boende kommer också vara av enklare standard än du är van vid hemifrån. Även arbetssätt och organisationskultur kan skilja sig markant från vad du tidigare är van vid. Vår erfarenhet från tidigare år vittnar om att de praktikanter som är flexibla inför de förändringar som uppstår är de som trivts bäst på sin praktik.

Språk
Även om flera personer på våra samarbetsorganisationer kan engelska, är det ofta inte deras första språk. I relationen med medlemmar i organisationen eller andra grupper hos våra samarbetsorganisationer kan du därför hamna i flertalet situationer där du är beroende av någon som översätter, eller så kommer du helt enkelt inte förstå vad som sägs.

Kultur/Kontext krav:
Praktiken i Indien är i enlighet med mottagarorganisationens utryckta behov 100% drog-, alkohol- och ciggarettfri. Intima relationer är heller ej accepterat. Vi ber dig att innan du söker noga fundera över om du kan acceptera detta.

Reflektion:
Vilka tveksamheter och farhågor känner du själv inför att resa iväg? Fundera och diskutera gärna med personer i din närhet. Det är viktigt att du känner dig trygg med att åka eftersom du under fyra månader kommer att behöva klara dig utan ditt sociala umgänge hemifrån.

Om du har partner och/eller barn, är det viktigt att du funderar på och tar ställning till hur ni ser på att de är kvar hemma under tiden du gör din praktik.

Parallella studier:
På grund av Universitets- och högskolerådets riktlinjer är det inte tillåtet att genomföra praktikantprogrammet som universitetspraktik. Praktiken går alltså inte att tillgodoräkna sig i en universitetsutbildning. Vi har heller inte möjlighet att ändra eller skräddarsy uppdrag för att de ska passa ihop med eventuella universitetsstudier. Det är dock tillåtet att vara inskriven på universitetet samtidigt som du gör praktik för Föreningen SOFIA, men det är viktigt att tänka på att du som praktikant kommer ha ett heltidsuppdrag på din praktikplats. Eventuella studier kommer endast kunna genomföras i mindre omfattning och på din lediga tid. Tillgång till internet är mycket begränsat på praktikplatsen.

Ansvarsfördelning:
Detta är en generell översikt av ansvarsfördelningen. Fullständiga villkor och mer information kring praktiken kommer att ges i samband med intervjutillfälle.

Föreningen SOFIA:
• är formell uppdragsgivare och huvudansvarig under hela praktiken
• har det övergripande ansvaret för säkerhet och din försäkring under praktiken
• ansvarar för förberedelser inför praktiken
• ansvarar för övergripande uppföljning och utvärdering
• organiserar en återträff för alla praktikanter efter avslutad praktik

Den lokala samarbetsorganisationen:
• ansvarar för att arrangera kost och logi och vissa praktiska detaljer på plats i landet
• ansvarar för att ta fram en relevant uppdragsbeskrivning
• utser en person att handleda dig under praktiken
• ansvarar för kontinuerlig uppföljning och utvärdering under praktiken

Du som praktikant förbinder dig att:
• delta på förberedelsekurs inför utresa
• själv stå för dator och/eller annan utrustning du kan komma att behöva
• följa uppdragsbeskrivningen och övriga överenskommelser för praktiken
• själv administrera den summa pengar du får för att täcka dina kostnader under praktiken
• delta på återträff V.T 2017
• utföra informations arbete för Föreningen SOFIA under och efter praktiken

Ekonomi och försäkring:
Praktiken finansieras av Sida-medel och du kommer under din praktiktid i landet få en summa pengar (ett skattefritt traktamente) som ska täcka dina kostnader för boende, mat och lokala resor. Även resa tur-och retur mellan Sverige och praktikland ingår, samt nödvändiga och på förhand godkända vaccinationer. Privata resor och fritidsaktiviteter får du betala själv. Mer information om ekonomi får du under förberedelsekursen.

Som praktikant omfattas du även av Föreningen SOFIAs gruppförsäkring under hela din praktikperiod i utlandet.

Projekltländer bild
                                                                                                                                                 

gala

stöd